Algemene Voorwaarden

 
  1. Onlaw is een samenwerkingsverband tussen mr. A. Ontas (hierna verder aangeduid als “Onlaw Nederland”) en een in Turkije geregistreerde advocatenkantoor die voor eigen rekening en risico werkt. Het advocatenkantoor in Turkije handelt tevens onder de handelsnaam Onlaw Istanbul en Dogan Hukuk Bürosu. Een zaak die door een in Turkije geregistreerde advocaat wordt behandeld, valt onder de Turkse beroepsaansprakelijkheidsverzekering van die advocaat.
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door de behandelende advocaat, waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt, met uitsluitend deze behandelende advocaat, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  3. Ter zake van opdrachten die betrekking hebben op het Turks recht (tenzij een procedure voor de Nederlandse rechter wordt gevoerd) komt geen overeenkomst tot stand tussen Onlaw Nederland en de opdrachtgever. In een dergelijk geval stemt de opdrachtgever ermee in dat deze overeenkomst tot stand komt tussen hem en de in Turkije geregistreerde advocaat, waarmee een samenwerkingsverband bestaat.
  4. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW, dat een regeling geeft voor welke advocaat/persoon gehouden is tot de werkzaamheden, en met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen aan twee of meer advocaten/personen een opdracht wordt gegeven, aanvaard.
  5. De opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelende advocaat in het kader van de uitvoering van opdrachten die aan hem zijn verleend, één of meer aan de samenwerkingsverband verbonden advocaten en/of derden inschakelt. De behandelende advocaat is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van één of meer aan de samenwerkingsverband verbonden en ingeschakelde advocaten en/of ingeschakelde derden te aanvaarden.